คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จจดทะเบียนในประเทศไทย

แม้ว่าจะมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกรุงเทพมหานครกับอีก 75 จังหวัด

7

คอนโดมิเนียมในประเทศไทยอาจจะมีการกระจายๆ กันออกไปในหลายจังหวัด

สำหรับตลาดต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นจังหวัดหรือทำเล

จังหวัดชลบุรีก็ต้องแยกเป็นพัทยา ศรีราชา ไม่ใช่จังหวัดชลบุรีทั้งจังหวัด

แต่สำหรับกรุงเทพมหานครสามารถพิจารณาทั้งจังหวัดได้เลย

ซึ่งทิศทางการขยายตัวหรือหดตัวของกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นแนวทางในการดูตลาดต่างจังหวัดได้ระดับหนึ่ง

เพียงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด และต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ

เพราะตลาดกรุงเทพมหานครเป็นตลาดในพื้นที่ส่วนกลาง

เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติ

และเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่เปิดขายโครงการใหม่มากที่สุด

ซึ่งถ้าพิจารณาจากจำนวนคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จแล้วในประเทศไทย

จำนวนคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

โดยในกรุงเทพมหานครมีจำนวนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จประมาณ 921,308 ยูนิต

ในขณะที่อีก 75 จังหวัดที่เหลือมีคอนโดมิเนียมรวมกันประมาณ 798,498 ยูนิต

โดยคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณ 2555- 2558