สมคมโรงแรมไทยยืนยันว่าธุรกิจโรงแรมยังไม่ฟื้นตัว

โรงแรมที่พักที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม มีเพียง 17% เท่านั้น

1

ก่อนหน้านี้อาจจะพูดถึงเสมอๆ ว่าโรงแรมในประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่ดี

เพียงแต่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน หรือไม่มีหลักฐานมายืนยัน

แต่ล่าสุดสมาคมโรงแรมไทย มีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม ซึ่งฉบับล่าสุดของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ซึ่งเป็นการสำรวจผู้ประกอบการโรงแรมจำนวน 142 แห่ง ซึ่งรวมโรงแรมที่พักทุกประเภทและรวมทั้งโรงแรมที่พักแบบ AQ และ Hospitel

จากรานพบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มีสภาพคล่องลดลงจากเดือนมกราคม

และที่น่าตกใจ คือ โรงแรมประมาณ 45% ของทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ

มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อีกไม่เกิน 3 เดือน

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าตกใจเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า 1 เดือนมีสัดส่วนประมาณ 15%

และมีโรงแรมที่พักที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม มีเพียง 17%

โดยที่มีโรงแรมที่มีรายได้กลับมาไม่ถึง 30% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 มีสัดส่วนประมาณ 49%

และมีโรงแรมที่มีรายได้กลับมาเกิน 50% จากก่อนโควิด-19 แค่ 19% เท่านั้น

ดูจากผลของรายงานแล้ว ธุรกิจโรงแรมที่พักคงยังต้องรอต่อไปแบบที่เคยเขียนถึงบ่อยๆ