หนี้ครัวเรือนของคนไทยเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะในช่วงของโควิด-19

3

โควิด-19 มีผลโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

ไม่เพียงแต่ทำให้คนจำนวนมากรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลยในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา

แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้คนจำนวนไม่น้อยเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้น

ซึ่งเกิดจากการขาดรายได้หรือรายได้ลดลง

มีผลให้พวกเขาต้องหาเงินจากการกู้ทั้งจากในระบบ และนอกระบบมากขึ้น

และมีผลต่อเนื่องถึงการใช้จ่ายของคนไทยที่จำเป็นต้องใช้เงินลดลง

เพราะต้องจ่ายหนี้ที่ก่อขึ้นมาเพิ่มขึ้น

ซึ่งหนี้สินที่คนไทยสร้างขึ้นมานั้นส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหนี้สินนี้มีมาก่อนที่จะเกิดโควิด-19

และเป็นหนี้สินที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะเก็บไว้หรือเลือกที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้สิน

แต่ในช่วงของโควิด-19 มีหนี้สินจากสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

และหลายๆ คนที่เคยอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม แม้แต่สายการบิน และธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

ก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ตามที่เคยเป็นก่อนโควิด-19