เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

5

เส้นทางรถไฟฟ้ายังช่วยเพิ่มศักยภาพของที่ดินในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง

ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่พื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าจะมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบตามผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

แม้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามแนวทางของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน แต่ก็คงไม่ด้อยกว่าเดิมแน่นอน

เพราะเส้นทางรถไฟฟ้ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพื้นที่รอบๆ สถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้ามากกว่า 1 เส้นทาง

และพื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีศักยภาพตามข้อจำกัดในผังเมืองที่มากขึ้น

เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเริ่มมีการขยับขยายหรือมีการประกาศขายที่ดินมากขึ้น

ตลาดสด หรือโกดังขนาดใหญ่อาจจะกำลังรอการขายอยู่

รวมไปถึงผู้ประกอบการเจ้าของที่ดินหลายรายที่อาจจะรอความชัดเจนในเรื่องของผังเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อจะได้ทราบถึงข้อจำกัดและศักยภาพสูงสุดของที่ดินภายใต้ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่

ดังนั้น พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่แม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก

แต่ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง และการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง

ยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องแน่นอนในอนาคต