AMC บางแห่งเสนอขายทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

เป็นการขายตรงสู่คนที่สนใจจริงๆ

8

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจจะไม่ได้เข้าสู่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

แต่ก็ชัดเจนว่ามีการเข้าซื้อ NPA/NPL จากสถาบันการเงินรวมไปถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อนำมาพัฒนาต่อ

เพียงแต่เป็นการเข้าซื้อทรัพย์สินโดยตรงกับสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์

อาจจะมีการนำเสนอทรัพย์สินที่น่าสนใจเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันการเงินให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

ก่อนที่ทรัพย์สินนั้นจะปรากฏสู่สาธารณะ

เพราะสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างก็อยากจะสร้างรายได้

และระบายสต็อกของตนเองโดยเร็วที่สุดเพื่อลดภาระต่างๆ ที่จะตามมา เมื่อการถือครองทรัพย์สินยาวนานออกไป

การคัดเลือกทรัพย์สินที่มีศักยภาพแล้วนำเสนอให้กับผู้ซื้อที่พวกเขารู้ว่ามีศักยภาพหรือมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า

ทั้งการนำเสนอเป็นพอร์ตพอลิโอหรือนำเสนอที่ดินหลายๆ แปลงในเวลาเดียวกัน

และนำเสนอที่ดินเพียงทีละ 1 – 2 แปลงที่ติดกันเท่านั้น

อาจจะแล้วแต่การพูดคุยหรือข้อตกลงก่อนหน้านี้